โรงเรียนมาร์แตเดอีวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำหรับปีการศึกษา 2556

สามารถ  download ใบสมัครจาก website : www.materdei.ac.th โดยยื่นใบสมัคร วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ช่วงเวลาตามตัวอักษรแรกของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพานักเรียนมา และจะมีการประเมินความพร้อมของนักเรียนในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ตามเวลาที่ระบุในบัตรสอบ

เกณฑ์อายุของผู้สมัคร : เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2550 – 31 สิงหาคม 2551

การทดสอบความพร้อม : ไม่มีการสอบเขียน อ่านหนังสือ หรือคิดคำนวณตัวเลข และไม่ต้องนำเครื่องเขียนใด ๆ มา

ประกาศผลการคัดเลือก : แจ้งทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในเดือน ธันวาคม 2555

http://www2.materdei.ac.th/2010/index.php/2010-09-02-08-38-59/cat_view/86–3–2556